Privatumo politika

El. parduotuvė Uniformupardavimas.lt pripažįsta ir saugo vartotojų privatumą.

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1 Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Manovita“, juridinio asmens kodas 124280113, PVM mokėtojo kodas LT242801113, registracijos adresas Savanorių pr. 65, Vilnius, korespondencijos adresas Savanorių pr. 65-19A, Vilnius, LT-03149 .
1.2  Uniformupardavimas.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu uniformupardavimas.lt
1.3  Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.4 Pardavėjo partneris – juridinis asmuo: 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Uniformupardavimas.lt, taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Uniformupardavimas.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Uniformupardavimas.lt ir šio juridinio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
1.5 Paskyra – Pirkėjo registravimosi Uniformupardavimas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (account).
1.6 Uniformupardavimas.lt paskyros – tai Uniformupardavimas.lt paskyros Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Uniformupardavimas.lt ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.
1.7 Paslaugos – visos Uniformupardavimas.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos.
1.8 Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Uniformupardavimas.lt Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.
1.9 Slaptažodis – Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis Uniformupardavimas.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
1.10 Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
1.11 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
1.12 Asmens duomenų valdytojas – Uniformupardavimas.lt
1.13 Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Uniformupardavimas.lt
1.14 Administratorius– už Uniformupardavimas.lt rinkodarą atsakingas asmuo.
1.15 IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.16 Taisyklės – patvirtintos galiojančios „Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Uniformupardavimas.lt taisyklės“.
1.16 Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1 Uniformupardavimas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Uniformupardavimas.lt siūlomomis Paslaugomis.
2.2 Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Uniformupardavimas.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Uniformupardavimas.lt Paskyroms.
2.3 Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.
2.4 Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Uniformupardavimas.lt Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Uniformupardavimas.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Uniformupardavimas.lt esant naujai Privatumo Politikos versijai  ją perskaityti ir patvirtinti.
2.5 Pardavėjas neįregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.
2.6 Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Uniformupardavimas.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
2.7 Pirkėjas gali atlikti pirkimo Uniformupardavimas.lt veiksmus prisiregistravęs prie Uniformupardavimas.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenys – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.
2.8 Asmenys, norintys registruotis Uniformupardavimas.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis – vardą, pavardę, lytį, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjui suteikiamas Vartotojo ID. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
2.8.1 koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
2.8.2 kreiptis į Uniformupardavimas.lt elektroninio pašto adresu pagalba@Uniformupardavimas.lt dėl Paskyros panaikinimo.

3. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1 Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Uniformupardavimas.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai Uniformupardavimas.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Uniformupardavimas.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Uniformupardavimas.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.2 Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.1 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios Uniformupardavimas.lt ir Paskyros lange „Mano Uniformupardavimas.lt“, skyriuje „Mano duomenys“, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu“, bei paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Taip pat visais atvejais Pirkėjas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@manovita.lt arba skambinti bendruoju Uniformupardavimas.lt klientų konsultavimo telefonu +370 670 31537 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų . Elektroninių laiškų  siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais.
3.3 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Uniformupardavimas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – trys kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
3.4 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
3.4.1 jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
3.4.2 vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.4.3 Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 3.4.1 punkte įtvirtintą sąlygą bei Uniformupardavimas.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
3.4.4 teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.4.5 jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.5 Pirkėjas turi šias teises:
3.5.1 pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.5.2 pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
3.5.3 pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@manovita.lt, arba info.manovita@gmail.com ar telefonu +370 670 31537 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
3.5.4 nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Uniformupardavimas.lt;
3.5.5 Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 3.2 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.
3.6 Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
3.7 Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Uniformupardavimas.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 1.4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo veiklos analizės tikslais.
3.8 Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
3.9 Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Uniformupardavimas.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 3.13 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki šešių mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 3.13 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
3.10 Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys Uniformupardavimas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
3.11 Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi Uniformupardavimas.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per http:// protokolą.
3.12 Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Uniformupardavimas.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
3.13 Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Uniformupardavimas.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (2) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (3) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
3.14 Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Savanorių pr. 65-19A, Vilnius, LT-03149, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@manovita.lt, info.manovita@gmail.com iš Privatumo politikos 3.1 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
3.15 Administruodamas Uniformupardavimas.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

4. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

4.1 Pirkėjas suteikia teisę Uniformupardavimas.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Uniformupardavimas.lt dokumentuose.
4.2 Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Uniformupardavimas.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Uniformupardavimas.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
4.3 Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Uniformupardavimas.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Uniformupardavimas.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į Uniformupardavimas.lt elektroniniu pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. Uniformupardavimas.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
4.4 Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Uniformupardavimas.lt elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi Uniformupardavimas.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš Uniformupardavimas.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi Uniformupardavimas.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros.  Uniformupardavimas.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.
4.5 Jeigu Uniformupardavimas.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
4.6 Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Uniformupardavimas.lt elektroninio pašto adresu info@manovita.lt

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

5.1 Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Uniformupardavimas.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. [Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio Uniformupardavimas.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės Uniformupardavimas.lt lankomumo statistikos rinkimui. ]Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas ar jo Partneriai įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės Uniformupardavimas.lt funkcijos jam gali neveikti. Pirkėjas asmeniškai turi pasidomėti, kokius Slapukus naudoja Pardavėjo Partneriai.
5.2 Uniformupardavimas.lt naudojami Slapukai:
5.2.1 
Pirmoji Slapukų rūšis – Informuojame, kad prisijungus prie Uniformupardavimas.lt, siekiant naudotis Uniformupardavimas.lt, į Jūsų kompiuterį įrašomi Slapukai. Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus arba jų dalį, bet tokiu atveju dalis Uniformupardavimas.lt svetainės funkcijų gali neveikti.

5.2.2 Ši Antroji Slapukų rūšis – skirta rinkti informaciją lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), pateikti Pirkėjų interesus atitinkantį turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją. Uniformupardavimas.lt nenaudoja šios rūšies Slapukų, tačiau atkreipia Pirkėjų dėmesį, kad kai kurie Uniformupardavimas.lt Partneriai gali naudoti šios rūšies Slapukus, todėl Pirkėjas, įtardamas, kad be jo sutikimo šios rūšies Slapukai yra naudojami, turėtų kreiptis į konkretų Uniformupardavimas.lt Partnerį.


Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 2.3 punkte numatyta tvarka.

 

                    Mokyklinė uniforma

Kontaktai  Savanorių pr. 65, LT - 03149 Vilnius, Lietuva

 

    Telefonas uniformupardavimas.lt   Mobilus telefonas +370 670 31537 

 

         el. paštas uniformupardavimas.lt  info@manovita.lt, info.manovita@gmail.com

El. PARDUOTUVĖ

  Mokyklinė uniforma

 

Mokyklinė uniforma  APIE MUS

Mokyklinė uniforma  TAISYKLĖS

Uniformos  PRIVATUMAS

 

UNIFORMOS

  Uniformų parduotuvė

 

Uniformų dydžių koregavimas   KOREGAVIMAS

DYDŽIŲ LENTELĖS  DYDŽIAI

DRABUŽIŲ PRIEŽIŪRA PRIEŽIŪRA

 

INFORMACIJA

  Mokinių apranga

 

APMOKĖJIMAS  APMOKĖJIMAS

PREKIŲ GRĄŽINIMAS  GRĄŽINIMAS

PREKIŲ  PRISTATYMAS  UNIFORMOS

 

 

| Uniformos | Uniformų pardavimas | Mokyklinės uniformos | Moksleivių apranga |   © UAB "Manovita" 2024 All rights reserved.

Projektą valdo ir prižiūrį  “MB VANAVINA

www.DDSOFT.pl
Naudodamiesi šiuo tinklapiu, taip pat ir patekę iš kito tinklapio Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukų visada galima atsisakyti ir išjungti per naršyklės parametrus, tačiau tuomet gali neveikti kai kurios puslapio funkcijos.